VÝZNAM JESLÍV našich jesličkách pečujeme o děti ve věku od 6-ti měsíců do 3 let. V tomto věkovém období prochází děti velkým rozumovým a pohybovým rozvojem. Naše náplň je uspokojovat základní potřeby dětí a vytvořit jim podmínky pro jejich všestranný rozvoj.
Naše práce spočívá ve zdravotně výchovné péči o děti. Všechny činnosti, při kterých se rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí, probíhají formou cílené hry.
Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií:


* tělesná výchova - zdravotní cviky - napodobování zvířátek, věcí a činností procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, jednoduché prvky jógy (napodobování zvířátek)

* hudební výchova - tanečky, seznámení s hudebními nástroji, procvičování rytmu - rytmické hudební nástroje, zpěv - jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení

* pracovní výchova - v první řadě rozvíjení sebeobslužných návyků, dále hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, práce s různorodými materiály - přírodní materiály - listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých - hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře, apod.

* výtvarná výchova - v tomto věku děti malují voskovkami, křídami, uhlem, rukou, vodovými nebo temperovými barvami, tuží, malují do klovatiny nebo tapetolu

* rozumová výchova - rozvíjíme rozumové schopnosti - děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme poznávací hry - různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry - rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

* mravní výchova - rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěrou, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování